Waarom wordt de opbrengst van mijn zonnepanelen maar ook de Ecoplant soms geknepen en brengt deze minder energie op dan je mag verwachten?
Dit heeft te maken met netwerk congestieproblemen. In bepaalde gebieden in Nederland moeten de netbeheerders zwaar investeren in het verzwaren van de stroomnetten.

Als tussenoplossing worden innovatieve methodes ontwikkeld om het bestaande stroomnet slimmer te gebruiken. Een voorbeeld daarvan is congestiemanagement waarbij producenten of afnemers van elektriciteit een vergoeding krijgen als zij helpen het stroomnet minder te belasten.

Wat een ook een prima oplossing voor maximale zonne-oogst is, het opslaan van uw eigen geoogste stroom. Doe dat dan in de uiterst veilige LiFePo4 batterijen. Maar ook de inzet van uw dagelijkse oogst naar uw elektrische wagen. Idealiter gaat dit via een extra Ecoplant aansluiting waar bij de zonne-oogst maar ook opgeslagen energie direct naar uw auto gestuurd wordt.

Om te onderzoeken of netbeheerders, verbruikers en andere betrokkenen nog meer ideeën hebben om de beschikbare transportcapaciteit beter te benutten, heeft de ACM nu het consultatiedocument over alternatieve transportrechten opgesteld. De ACM nodigt alle geïnteresseerde partijen uit te reageren op het document.

Waar afnemers binnen de huidige wetgeving alleen ‘vaste’ transportrechten bij de netbeheerder kunnen contracteren, wordt bij alternatieve transportrechten – zoals flexibele of tijdsgebonden contracten – het transportrecht anders ingevuld. Afnemers kunnen dan bijvoorbeeld op dalmomenten tegen lagere tarieven gebruikmaken van het net. Daarnaast kan het principe van ‘use it or lose it’ worden ingevoerd. Dit kan ervoor zorgen dat afnemers niet méér capaciteit contracteren dan zij nodig hebben. Met de inzet van zulke instrumenten wordt de nog beschikbare capaciteit van het stroomnet beter benut en krijgen meer partijen toegang tot het elektriciteitsnet.

Om dit soort alternatieve transportrechten aan te kunnen bieden, moeten de regels (red. de netcodes) worden aangepast. Het aanpassen en vaststellen van deze regels is de bevoegdheid van de ACM. Die is voorstander van het verruimen van de mogelijkheden om het stroomnet beter en efficiënter te benutten. Daarnaast vindt de autoriteit het ook belangrijk dat zaken als afnemersbescherming, de tarieven en de veiligheid goed worden geregeld.

De ACM zal de reacties op het consultatiedocument daarom meenemen bij de beoordeling van het codevoorstel flexibele transportrechten, dat zij op 3 oktober van netbeheerders heeft ontvangen.

De ACM meldt verder te signaleren dat sommige netbeheerders en afnemers nu al experimenteren met de inzet van alternatieve transportrechten. Ze staat, gegeven de ernst en maatschappelijke gevolgen van de congestieproblematiek, deze experimenten tijdelijk toe. Daarbij is het van belang dat deelname gebeurt op vrijwillige basis. De ACM verzoekt partijen de experimenten vooraf te melden. Mede op basis van de reacties op de consultatie zal de ACM bekijken of een aanvullend kader nodig is voor de experimenten.